Política de privacitat

La protecció de les dades personals és de vital importància per a la nostra compañía.Por aquest motiu volem informar a tots els nostres clients a través de la present Política d'una manera senzilla i transparent de com es van a tractar les seves dades personals .A continuació li presentem de conformitat amb la normativa vigent, la informació detallada sobre el tractament que efectuem de les seves dades personals.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Les dades personals que vostè ens hagi facilitat dins del territori espanyol seran tractades per les següents entitats que actuen com a Responsables del Tractament: JMS TALLERS SL (nom comercial Pneumàtics Casanova) amb domicili social a carrer Sepúlveda 172, 08011 Barcelona Dades registrals: inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Full B113334, foli 191, tom 27065, inscripicó 4ª

On emmagatzemem les seves dades personals?

Les dades que recollim sobre vostè s'emmagatzemen dins de la Unió Europea.

¿A qui comuniquem les seves dades?

Les seves dades no podran ser cedides a cap altra empresa o entidad.En cap cas transferim, venem ni intercanviem amb fins comercials seves dades personals amb terceres partes.También les dades podran ser comunicades a les administracions públiques en els casos previstos per la Llei.

Quins són els seus drets?

Vostè té dret a exercitar conforme el que preveu la normativa vigent els següents drets que els descrivim a continuació de forma resumida:

Dret d'Accés: li permet conèixer si en JMS TALLERS SL estem tractant les seves dades i en cas de que sí, li informem de quines dades personals són tractades per nosotros.

Dret de Rectificació: li permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletos.

Dret de Cancel·lació / Supressió: li permet sol·licitar en els casos que preveu la llei, la supressió de les dades que resultin inadequades o excessives sense perjudici del deure de bloqueig de les dades que preveu la normativa vigent.

Dret d'Oposició: li permet sol·licitar que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi del mateix. Així doncs li permet oposar-se al màrqueting directo.

Dret de Portabilitat: li permet en els casos que preveu la normativa rebre una còpia de les seves dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.

Dret de Limitació : li permet sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan: (I) impugni la seva exactitud, durant el termini que JMS TALLERS SL verifiqui l'exactitud dels mateixos (II) el tractament sigui il·lícit i vostè s'oposi a la supressió de les dades personals (III) JMS TALLERS SL no necessiti les dades per a les finalitats de tractament, però vostè els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions (IV) vostè s'hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de JMS TALLERS SL prevalen sobre els de l'interesat. Per a l'exercici d'aquests drets, JMS TALLERS SL posa a la seva disposició el següent correu electrònic info@neumaticoscasanova.com

Vostè ha d'especificar quin d'aquests drets sol·licita i, al seu torn, ha d'acompanyar una fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalente.En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i el seu document identificatiu. Així mateix i per al màrqueting directe via e-mail, de conformitat amb l'article 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, vostè podrà oposar-se a la recepció de les comunicacions comercials via correu electrònic, mitjançant el procediment senzill i gratuït que li serà habilitat en cada enviament o, en qualsevol cas, enviant-nos un correu electrònic a

info@neumaticoscasanova.com

Si veu vulnerats algun d'aquests drets pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control que a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

¿Cuáles són les dades de contacte del delegat de Protecció de Dades?

Hem nomenat un responsable de la protecció de dades per assegurar-nos que tractem les seves dades conforme la normativa vigente.Los dades de contacte del nostre Delegat de protecció de dades és: miguel@neumaticoscasanova.com

Quines són les mesures de seguretat aplicades per JMS TALLERS SL?

JMS TALLERS SL tractarà les dades de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, i adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autorizado.

¿Quina és la finalitat, termini de conservació i base legal per al tractament de les seves dades personals?

A cada tractament específic que s'enumera a baix l'informem sobre la finalitat per a la qual demanem les seves dades, el termini de conservació i si la comunicació de les dades personals és un requisit legal o és un requisit necessari per a l'execució d'un contracte així com si està obligat a facilitar aquestes dades.

Si sol·licita una prestació de taller en un centre de JMS TALLERS SL

Si crea un compte a la pàgina web https://www.neumaticoscasanova.com

Si sol·licita un pressupost de reparació en un centre JMS TALLERS SL

Si sol·licita una factura de compra o en els casos en què sigui obligatòria el seu lliurament per JMS TALLERS SL

Si contacta amb nosaltres a través de qualsevol dels nostres canals d'Atenció Cliente

Si navega pel nostre lloc web - Cookies

1. Si ens sol·licita una prestació de taller en un centre JMS TALLERS SL:

¿Per a què tractem les seves dades quan encarrega una prestació de taller?

Les seves dades són tractades per gestionar els serveis d'assistència mecànica del vehicle i els serveis per vostè encomanats. Així doncs, amb ells elaborarem el Resguard de dipòsit així com li entregarem la Factura i Fitxa de Taller dels treballs efectuados.

¿Durant quin termini conservem les seves dades?

El termini de conservació de les dades vindrà determinat pel termini obligatori marcat per la normativa mercantil, comptable i fiscal o una altra normativa vigent que estableixi de manera obligatòria un termini de conservació major als anteriors.

Quina és la base legal per processar les seves dades personals?

Les dades són tractats d'acord amb la relació contractual de prestació de servei de taller així com sobre la base del compliment de la normativa reguladora de la nostra activitat, el Reial Decret 1457/1986, per qual es regulen l'activitat industrial i la prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i componentes. Les dades a les quals tindrem accés són necessaris per a la prestació del servei de taller. La no obtenció d'aquestes dades, no ens permetrà poder prestar-li el servei.

2. Si crea un compte a la pàgina web www.neumaticoscasanova.com:

¿Per a què tractem les seves dades quan crea un compte en el nostre espai web?

Per a la realització de qualsevol compra en el nostre espai web és necessari la creació d'un compte personal. Les dades que li sol·licitem en aquest entorn ens permeten la gestió i formalització de la seva compra, la tramitació i l'enviament de la seva comanda així com poder informar de l'estat d'aquest últim.Les seves dades també podran ser tractades per a realitzar estudis de mercat o de qualitat a través d'enquestes de satisfacció, relacionats amb la compra o servei contractat.

Durant quin termini conservem les seves dades?

Vostè podrà en qualsevol moment sol·licitar l'eliminació del seu compte de la pàgina https://www.neumaticoscasanova.com És per això conservarem el seu compte mentre vostè no s'oposi a això.No obstant això, les dades que ens hagi facilitat per a l'execució de la compra web, seran conservades durant el termini obligatori marcat per la normativa mercantil, comptable i fiscal o una altra normativa vigent que estableixi de manera obligatòria un termini de conservació major als anteriors.

Quina és la base legal per processar les seves dades personals?

El tractament de les dades relatives al seu compte d'usuari es basa en el consentiment que vostè ens facilita al crear el seu compte a la pàgina web https://www.neumaticoscasanova.com El tractament de les dades que ens trasllada relatius a la seva compra web, són tractats d'acord amb la relació contractual de compra d'un producte o servei. JMS TALLERS SL per poder executar el contracte de compra i lliurar-li la seva comanda necessita poder accedir als seus dades.Per poder efectuar una compra web, haurà de crear un compte d'usuari amb l'emplenament de les dades que es marquen com a obligatoris. La no obtenció d'aquestes dades, no ens permetrà poder prestar-li el servei.

3. Si sol·licita un pressupost de reparació en JMS TALLERES SL

Per a què tractem li sol·licitem per elaborar un pressupost?

Les seves dades seran utilitzades per a la gestió i formalització del pressupost per vostè sol·licitat i per mantenir el contacte amb vostè als efectes de control i seguiment del mateix. Així mateix, en cas que així ens hagi manifestat el seu consentiment al moment de la recollida de les dades, les seves dades seran tractades per a l'enviament, per qualsevol mitjà, d'informació sobre productes o serveis de JMS TALLERS SL.

Durant quin termini conservem les seves dades?

El termini de conservació de les dades vindrà determinat pel termini obligatori marcat per la normativa mercantil, comptable i fiscal o una altra normativa vigent que estableixi de manera obligatòria un termini de conservació major als anteriores.

¿Cuál és la base legal per processar les seves dades personals?

Les dades són tractats d'acord amb la relació contractual de sol·licitut d'un pressupost així com sobre la base del compliment de la normativa reguladora de la nostra activitat, el Reial Decret 1457/1986, pel qual es regulen l'activitat industrial i la prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i componentes.Les dades a les quals tindrem accés són necessaries per a realitzar el pressupost per vostè sol · licitat. La no obtenció d'aquestes dades, no ens permetrà oferir-li el servei.

El tractament de dades per a enviar-li comunicacions comercials està basat en el seu consentiment, manifestat mitjançant l'emplenament per vostè de la casella corresponent. Aquest consentiment podrà retirar en qualsevol moment, sense que això condicioni l'execució del contracte de prestació de serveis.

4. Si sol·licita una factura de compra o en els casos en què sigui obligatòria la seva entrega per JMS TALLERS SL:

¿Per a què tractem les seves dades quan elaborem una factura?

En aquests casos les dades dels tractarem únicament per a la gestió i formalització de la seva factura de compra o prestació.

Durant quin termini conservem les seves dades?

El termini de conservació de les dades vindrà determinat pel termini obligatori marcat per la normativa mercantil, comptable i fiscal o una altra normativa vigent que estableixi de manera obligatòria un termini de conservació major als anteriores.

¿Quinal és la base legal per processar les seves dades personals?

Per elaborar una factura de compra és necessari sol·licitar-li certes dades en compliment de la legislació vigent en matèria de facturació, el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturación. L´ informem que hi ha certes prestacions i compres en què és obligatori per llei que elaborem una factura de compra, per a això li demanarem les dades personals requerits per la norma. En aquelles compres en què no sigui obligatori, només la elaborarem en cas que vostè ho sol·liciti.

5. Si contacta amb nosaltres a través de qualsevol dels nostres canals d'Atenció Client

¿Per a què tractem les seves dades quan elaborarem un pressupost?

Les seves dades seran utilitzades per a la gestió de qualsevol sol·licitud d'informació que ens hagi enviat per qualsevol mitjà (sol·licitud cita prèvia, suggeriment, queixa o reclamació, informació sobre productes i serveis, dubtes sobre la seva comanda online, etc.). Els utilitzarem per poder contactar amb vostè amb la finalitat d'atendre i gestionar la seva solicitud.

¿Durante quin termini conservem les seves dades?

El termini de conservació de les dades vindrà determinat pel termini obligatori marcat per la normativa mercantil o una altra normativa vigent que estableixi de manera obligatòria un termini de conservació major als anteriors.

Quina és la base legal per processar les seves dades personals?

Les dades són tractats en base al seu consentiment i interès manifestat mitjançant l'emplenament i enviament de dades a través de qualsevol formulari disposat per JMS TALLERS SL per a això, telèfon del Servei d'Atenció Client o mitjançant el servei de correo electrònic info@neumaticoscasanova.com Los dades a les quals tindrem accés són necessaris per poder atendre la seva consulta, queixa o reclamació de manera personalitzada.

6. Si navega pel nostre lloc web - Cookies

Per a què tractem les seves dades de navegació?

Les "cookies" són petits fitxers de dades que es generar en el seu ordinador quan navega per la nostra pàgina web i que ens permeten obtenir información. La data i hora d'accés al Portal. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per a evitar problemes de saturació a les hores punta.El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactorio.La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el Portal.El disseny de continguts que l' usuari va escollir en la seva primera visita a l'Portal.Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringidas. La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat. Aquesta informació permet als JMS TALLERS SL adaptar i millorar els nostres serveis als interessos de l'usuari.

Durant quin termini conservem les seves dades?

JMS TALLERS SL no guarda les seves dades personals. Vostè té l'opció d'eliminar aquestes Cookies del ordinador o dispositiu mòbil a través de la configuració del seu navegador.También pot impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. Tanmateix, l'informem que en el cas que desactivi l'ús de cookies la navegació pot ser més lenta del que habitual.

¿Quina és la base legal per processar les seves dades personals?

Les cookies són tractades sobre la base del consentiment d'usuari marcat a través de l'acceptació de les mateixes quan accedeix a la nostra pàgina web

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies